To all our players and parents,

We hope you are all staying safe during these tough times. Whilst we are dealing with these uncertain times we wanted to send out a message to all our players and parents.

Normally around this time of the season, we begin to bring the season to a close and look ahead to the next season and begin planning for the season. However, with the uncertainty surrounding the end of the season these plans have been put on hold.

Normally at this time of the year, we have our end of season parents evening meeting to give vital feedback to the players. We can reassure our players that until these meetings go ahead, we will not be advertising next season trials. We believe it is important that existing players are given feedback before any new players are brought into the academy. As soon as it is safe to do so, these parents meetings will take place.

Presentation evening is another end of season gathering where we celebrate our players achievements through the season. We can confirm that this will be organised when safe to do so and we will endeavour to celebrate the achievements of the players whether that be in an evening event or after a training session.

Whilst we are in these unprecedented times, we encourage players to continue with their development at home. It has been amazing how many players have sent videos in through our social media platforms and these have been shared and we encourage all players to continue to practice their skills at home in a safe environment as much as possible.

Last week we caught up with the coaches and had good discussions about the academy going forward and we are as excited to get back on the training pitch as quickly as the players.

In the meantime, we would like to thank all of our players and parents for staying safe. If any parents have any concerns then please speak to your coach.

Stay safe,
Bala Town Academy


Annwyl chwaraewyr a rhieni yr Academi,

Rydym yn gobeithio bod chi’n aros yn saff yn ystod yr amser anodd yma. Tra bod ni yn delio efo’r amser ansicr hyn, roeddem eisiau anfon neges allan at ein holl chwaraewyr a rhieni.

Fel arfer tua’r adeg hon o’r tymor, rydyn ni’n dechrau dod â’r tymor i ben ac edrych ymlaen at y tymor nesaf a dechrau cynllunio ar gyfer y tymor newydd. Fodd bynnag, gyda’r ansicrwydd ynghylch diwedd y tymor mae’r cynlluniau hyn wedi’u gohirio ar hyn o bryd.

Fel arfer yr adeg hon o’r flwyddyn, rydym yn cynnal ein noson cyfarfod rhieni ar ddiwedd y tymor i roi adborth hanfodol i’r chwaraewyr. Gallwn sicrhau ein chwaraewyr na fyddwn yn hysbysebu treialon tymor nesaf nes bydd y cyfarfodydd hyn yn mynd yn eu blaenau. Credwn bod hi’n bwysig bod chwaraewyr presennol yn cael adborth cyn dod ag unrhyw chwaraewyr newydd i’r Academi. Cyn gynted bydd hi yn ddiogel gwneud hynny, cynhelir y cyfarfodydd rhieni hynnu.

Noson gyflwyno diwedd tymor arall ydi lle rydyn ni’n dathlu cyflawniadau ein chwaraewyr trwy’r tymor. Gallwn gadarnhau bydd hyn yn cael ei drefnu pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a byddwn yn ymdrechu i ddathlu llwyddiannau’r chwaraewyr os yw hynny mewn digwyddiad nos neu ar ôl sesiwn ymarfer.

Tra bod ni yn yr amseroedd digynsail hyn, rydym yn annog chwaraewyr i barhau â’u datblygiad gartref. Mae wedi bod yn anhygoel faint o chwaraewyr sydd wedi anfon fideos i mewn trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a mae’r rhain wedi’u rhannu ac rydym yn annog pob chwaraewr i barhau i ymarfer eu sgiliau gartref mewn amgylchedd diogel gymaint â phosibl.

Wythnos diwethaf fe wnaethon ni ddal i fyny gyda’r hyfforddwyr a chael trafodaethau da am yr Academi yn symud ymlaen ac rydyn ni mor gyffrous i fynd yn ôl ar y cae hyfforddi mor gyflym â’r chwaraewyr.

Yn y cyfamser, hoffem ddiolch i’n holl chwaraewyr a’n rhieni am aros yn ddiogel. Os oes gan unrhyw rieni unrhyw bryderon yna siaradwch â’ch hyfforddwr.

Cadwch yn saff,
Academi CPD Y Bala

About The Author

Academy