Diwrnod i’r brenin i Danny Gosset!

Doedd Danny ddim yn hapus bod yn rhaid iddo wneud y daith hir lawr i Gaerdydd diwrnod yn gynnar oherwydd fod gan Matthew (ei frawd) gyfarfod yng Nghaerdydd diwrnod cyn i Gymru chwarae Hwngari. Ond mynd a Danny i gwrdd â sgwad Cymru yn eu gwersyll hyfforddi i wylio’r sesiwn hyfforddi a’r cyfle i gwrdd â’r holl sgwad a thîm rheoli ac yna mynychu’r gynhadledd i’r wasg oedd o’i flaen!

Pan gyrhaeddodd Danny, dywedodd wrth Matthew y byddai’n aros yn y car amdano tra byddai’n cael y cyfarfod ac yna dywedodd Matthew wrtho beth oedd yn digwydd go iawn. Roedd y wên lydan ar ei wyneb i’w gweld trwy gydol y dydd.

Rhaid diolch yn fawr iawn i Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Bêl-droed Cymru a Ryan Giggs am drefnu’r diwrnod hwn ynghyd â Sara Pennant Jones.

Ar ôl cyrraedd aethon ni lawr i’r cae hyfforddi a threulio awr yn gwylio’r garfan ac roedd y tynnu coes a chyd-dynnu gan yr hogiau yn wych ac fe wnaethom ni i gyd ei fwynhau’n fawr iawn.

Pan ddaeth y sesiwn hyfforddi i ben, daeth pawb drosodd i gwrdd â Danny ac i ofyn sut y roedd o ac i ddangos gefnogaeth iddo a chyflwynodd Ryan Giggs y crys newydd wedi’w arwyddo gan y sgwad i gyd; roedd yn hapus iawn i ddweud y lleiaf.

Yna dychwelon ni i’r gwesty ac roeddem yn ffodus iawn i fynychu’r gynhadledd y wasg gyda Ryan Giggs a Gareth Bale. Yn dilyn y gynhadledd i’r wasg, wnaethom ni gyfarfod efo Dylan Ebenezer am sgwrs ac yna bu Ian Gwyn Hughes yn garedig iawn a cael pryd hyfryd o fwyd gyda ni.

Am ddiwrnod bythgofiadwy ond uchafbwynt y dydd oedd gweld gwên lydan Danny ac ni allwn ddiolch digon i Ryan a’r bechgyn am gymryd yr amser heddiw i ddangos eu cefnogaeth iddo.

Diolch yn fawr iawn.


A Surprise Day out for Danny Gosset

Danny was not that happy to be told he had to make the long trip south to Cardiff a day early because Matthew had a meeting in Cardiff the day before Wales play Hungary but unbeknown to Danny we were in fact taking him to meet the Welsh Squad in their training camp to watch the full training session and the opportunity to meet all the squad and management team followed by the press conference.

When Danny arrived, he told Matthew he would wait in the car for him while he had the meeting and then Matthew told him what was happening. The broad smile on his face was visible throughout the day.

Massive thanks must go to Ian Gwyn Hughes from the FAW and Ryan Giggs for organising this surprise along with Sara Pennant Jones.

On arrival we were taken down to the training pitch and spent an hour watching the squad train and the banter and togetherness from the lads was brilliant and we all thoroughly enjoyed it.

When the training session ended the players, all came over to meet Danny and to ask how he was and to show him some support and Ryan Giggs presented Danny with the new Wales signed shirt; to say he was pleased is an understatement.

We then returned to the hotel and were fortunate to attend the press conference with Ryan Giggs and Gareth Bale which we all thoroughly enjoyed.  Following the press conference, we met up with Dylan Ebenezer for a chat and then Ian Gwyn Hughes kindly treated us all to lovely meal.

What an unforgettable day but the highlight of the day was seeing Danny’s broad smile and we can’t thank Ryan and the boys enough for taking the time today to show their support to Danny.

Thank you very much.

wales1
wales2
wales11
wales7

About The Author

Admin