Mae ein cyfres o ‘Pwy ‘di Pwy yn cario mlaen!

Wythnos yma tro Arwel Lloyd Jones yw hi…

Dywedwch ‘chydig amdanoch chi!
Fy enw i yw Arwel Lloyd Jones ac wedi byw yn Llanuwchllyn ar hyd fy oes.

Rwyf wedi priodi Marian ac yn dad i ddwy o ferched Dwynwen a Glesni ac yn daid i bedair o wyresau Cara Llwyd, Swyn Haf, Cain Rhianydd ac Elan Grug, rwyf wedi mabwysiadu dwy wyres drwy briodas fy merch hynaf Dwynwen a Keith ac yn llys daid i Gwen a Sian.

Rwyf wedi ymddeol erbyn hyn ond wedi gweithio ar hyd fy oes, naw mlynedd yn Hufenfa Meirion, tri deg o flynyddoedd i gwmni Yswiriant Pearl a deuddeg mlynedd fel trefnydd etholaeth i Blaid Cymru ac Elfyn Llwyd A.S. a Dafydd Ellis – Thomas A.C. o Swyddfa’r Blaid yn Nolgellau.

Roeddwn yn hoff iawn o unrhyw chwareuon yn enwedig pel droed a chriced ond erbyn hyn wedi mynd yn rhy hen a  gorfod rhoi’r gorau i’r gemau yma ond yn dal i fwynhau golff a badminton.

Pan fyddaf yn cael amser i hamddena ac ymlacio o wahanol weithgareddau byddaf yn mwynhau cymdeithasu mynd ar wyliau a chanu fel aelod o Gôr Godre’r Aran ac wedi bod yn aelod ers 55 o flynydoedd ac yn dal i fwynhau’r gwmniaeth ar hwyl sydd i’w gael yn aelod or Côr.

Ers pryd rydych chi wedi bod yn gwylio CPD Y Bala? Sut wnaethoch chi gychwyn gwylio’r Lakesiders a pam gychwynoch chi?
Rwyf wedi bod yn gwylio tim pel droed Y Bala ers yn blentyn ifanc pan oedd chwareuwyr fel Ianto Edwards, Ned Fagal yn arfer chwarau i’r clwb yng nghyngrair Wrexham.

Yn ddiweddarach roeddwn yn chwarae pel droed fy hun i glwb pel droed Llanuwchllyn ac i glwb pel droed Y Bala nes ymddeol or gem a garwn ei chware.

Fe gafodd CPD Y Bala ddyrchafiad i brif gyngrair Cymru ac wrth obeithio gweld safon uchel o beldroed bum milltir i lawr y ffordd penderfynais fy mod am fynd i wylio’r gemau cartref ym Maes Tegid.

Be yw eich rol o fewn y Clwb? Be ydech chi’n gwneud ar ddiwrnod gem?
Fe gefais alwad ffôn gan Reolwr Cyffredinol clwb Y Bala yn gofyn imi a fyddwn yn fodlon gwneud y cyhoeddiadau yn Gymraeg yn ystod gemau cartref, doedd dim rhaid iddo ofyn ddwywaith a minau yn awyddus i weld y gemau cartref ym  mhrif gyngrair Cymru, a dyna’r rheswm fy mod yn dal yn gefnogwr o dim Y Bala ers iddynt ddechrau yn y gyngrair.

Bangor oedd y gem gyntaf adre a thros fil o bobl wedi dod i Faes Tegid i weld y gem hanesyddol hon.

Fy mhrif ddyletswydd i’r clwb yw cyhoeddwr ac erbyn hyn wedi cael swydd fel cyfarwyddwr masnach ond yn annodd cael yr amser i wneud y swydd hon fel y buaswn i yn hoffi.

Mae Clwb Pel Droed Y Bala yn ymdrechu am y safonau uchaf posib ym mhob sector o’i dyledswyddau ac yn lwcus iawn o swyddogion sydd yn rhoi o’i gorau ac yn broffesiynol iawn ym mhob peth y maent yn wneud o fewn y clwb.

Sut fysech chi yn disgrifio CPD Y Bala?
Clwb teuluol, proffesiynol a phrysur.

Beth yw eich hoff foment o ddilyn Y Bala a pham?
Pan gefais wahoddiad i wneud y cyhoeddiadau yn gymraeg a chlywed y canlyniad fod y clwb bach o lanau Tegid wedi llwyddo ac yn gymwys i gael cystadlu yn Europe.

Yn eich barn chi, pa chwaraewyr ydi’r gorau i wisgo crys y Clwb yn ystod y gyfnod rydych chi wedi bod yn eu gwylio a pham?

Mark Jones yn gwisgo’r crys rhif 8 oedd fy hoff chwaraewr ar rheswm am hynny, pan oedd o ar ei orau fe fyddwn yn ei gymharu ag arweinydd cerddorfa yn rheoli’r symudiadau o ganol y cae. Erbyn hyn a Mark wedi ymddeol mae’n rhaid imi ychwanegu enw Stuart Jones yn ei grys rhif 4 yn solid fel yr Aran yng nghanol yr amddiffyn.

Beth ma CPD Y Bala yn ei olygu i chi?
Mae Clwb Pel Droed Y Bala sydd yn chwarae pel droed yn Prif Gyngrair Pel Droed Cymru yn golygu llawer imi wrth gofio am yr amseroedd hapus yn gysylliedig a’r clwb a’r cyfleuon sydd yn cael ei roi drwy’r Acadami i blant ifanc sydd yn gysylltiedig a phel droed.

Pa arwyddiad chwaraewr sydd wedi gwneud i chi fynd ‘wow’ a pham?
Roedd arwyddo’r chwareuwr ifanc John Irving wrth ddeall ei fod wedi bod yn gapten ar ail dim Everton yn rhoi y WOW imi. A chefais i mo’n siomi wrth wylio perfformiadau proffesiynol iawn ganddo.

Rwyf mor falch hefyd fod y ddau a ddaeth ‘nol o Seland Newydd , Kieran Smith a Rob Pearson wedi arwyddo i ni “WOW.”

Disgrifiwch y tymor yma mewn un brawddeg.
Wedi dechrau sal dani bron bron iawn yne. Go For it lads!

Beth ydi’r cam nesaf i CPD Y Bala yn dy farn di?
Ymlaen bo’r nod, mae’n rhaid gweithio’n galed ymhob adran o’r Clwb i sicrhau llwyddiant i’r dyfodol.

MAE LLWYDDO YN SICRHAU DYFODOL SAFF.

About The Author

Fans View