Yn cyntaf mi fyswn ni yn hoffi diolch i Dinas Bangor am y croeso cynnes. First of all we would like thank our hosts Bangor City for their warm welcome.

Dan 8/Under 8’s
Hwn oedd perfformiad gorau y tim Dan 8 ers dechrau cyn y tymor, gyda chyrff a phenderfyniad amlwg iawn o’r cychwyn. Mewn gêm gref, gystadleuol roedd agwedd Bala yn ardderchog, gyda gol’s yn dod gan Steff (2) Ben a Cadi yn ddigon yn y pen draw yn erbyn tîm da iawn Bangor! Seren y gêm, Ben oedd yn ddosbarth hollol wahanol heddiw.

This was by far the Under 8’s best performance since start of pre-season, with organization and determination very evident from the start. In a very close, competitive game Bala’s attitude was excellent, with goals from Steff (2), Ben and Cadi enough to finally come out on top against very good Bangor team!!! Man of the match Ben – he was absolutely different class.
Sarah Cowell

Roedd y ddau dîm yn cael eu cyfateb yn gyfartal ond dim ond ychydig yn gryfach yr oedd gorffen y Bala. Roedd cyfradd waith y tîm cyfan yn rhagorol. Yn enwedig ein cefn amddiffynnol 3. Roedd y strwythur a’r cyfathrebu yn allweddol ac roedd y ddau agwedd yn berffaith. Daeth y gêm gyntaf, yr ail a’r drydedd i ben yn tynnu (2-2, 0-0, 0-0) gan adael y bedwaredd gêm oedd y mwyaf o ewinedd yn brathu nhw i gyd! Yn ddiolchgar, daeth Bala allan y bag gan orffen gyda buddugoliaeth o 2-0. Gwobr caled a haeddiannol iawn i’r tîm cyfan.

Both teams were equally matched but Bala U8’s finishing was just that little bit stronger. The work rate of the whole team was outstanding. Especially our defensive back 3. Structure and communication was key and both aspects were performed perfectly. The first, second and third game ended in draws (2-2, 0-0, 0-0) leaving the fourth game being the most nail biting of them all! Thankfully Bala pulled it out the bag by finishing with a win of 2-0. A hard fought and well deserved win for the whole team.
Dewi Williams

Dan 9/Under 9s
Yn be oedd bob tro yn mynd i fod yn gêm anodd, ddaru y 9’s cyrraedd bob challenge gath ei rhoi o’i blaenau, ac mi aru nhw tyfu i mewn ir gêm fel oedd yn mynd ymlaen. Mae cael sgwad nor fach ohyd yn anodd, ac oedd heddiw ddim yn wahanol, oedd yr wyth a deithiodd odan pwysau o’r cychwyn, hefo Bangor yn newid chwarewyr bob egwyl, ddaru y hogiau sylweddoli yn sydyn fod nhw yn mynd i orfod gweithio yn galed.

Gath Bala y gorau o’r cyfleoedd yn chwarter cyntaf, ond methodd nhw gwneud nhw cyfri, ac Bangor fysa yn mynd yn y blaen hefo shot i cornel uchaf y rhwyd, ac fysa nhw yn mynd i sgorio dwy waith eto cyn yr chwiban. Mi fysa y chwarter cyntaf yn gosod y tôn am y gêm i gyd, hefo yr ail chwarter ac trydydd yn gorffen 3-0 ac 3-1 ir tîm cartref, hefo unig gôl Bala yn dod o cic cornel Deio yn cael ei troi i few gan amddiffynwr Bangor. Y pedwerydd chwarter oedd yr un gorau i’r Bala, yn gorfen 0-0, mi ddangosodd calon mawr y hogiau ac y ffaith fod nhw ddim wedi gadael y sgôr tynu nhw lawr.

Mae seren y gêm yn mynd i Cynan, am ei gwaith caled ac ei agwedd, ac mae o yn chware hefo gwen ar ei wyneb o hyd.

In what was always going to be a difficult match, the 9s met every challenge put in front of them, and grew into the game as it went on. Having such a small squad is always difficult, and today was no different, the eight that attended were under pressure from the start, with Bangor City rotating players at every break, the boys soon realised they would have to dig deep.

Bala had the best of the opportunities in the first quarter, but failed to make them count, and it would be Bangor that would score first with a long range shot to the top corner, and would go on to score 2 more before the whistle. The first quarter would set the tone for the rest of the match, with the second and third quarters ending 3-0 and 3-1, Bala’s only goal coming from Deio’s corner turned in by a Bangor defender. The fourth quarter would be the best of the match for Bala, ending 0-0, it showed great determination and that the boys had not let the result get to them.

Man of the match goes to Cynan, for his work rate and his attitude, he never stops playing with a smile on his face.
Shon Hughes

Dan 10 / Under 10’s
Bangor City U10’s 7, Bala Town U10’s 3
Bala Goals: Donovan 2, Osian
Seren y Gêm/Man of the Match: Caio

Roedd yn siomedig iawn yn y golled y penwythnos hwn, yn enwedig gan ein bod ni’n dod allan o 5 buddugoliaeth yn olynol, gyda’r golled diwethaf yn dod yn erbyn TNS dechrau mis Gorffennaf. Er ei fod yn ganlyniad anodd i’w gymryd, mae o wedi rhoi sylfaen dda i mi ar yr hyn yr ydym ni fel tîm yn gorfod canolbwyntio ar ddod yn y gorau y gallwn fod, ac i ddod yn ôl yn gryfach a churo Bangor yn ddiweddarach yn y tymor.

Ar ôl gorffen y chwarter cyntaf ar 0-0, roeddwn i’n credu ein bod ni mewn ergyd o ennill y gêm a chynyddu ein streak buddugol ond roedd cownteri cyflym a 1 pasio cyffrous Bangor yn ormod i’n tîm ni eu trin yn yr ail a’r trydydd chwarter lle mae Bangor yn sgorio 5 o’i 7 gôl. Yn y chwarter olaf, fe wnaethom newid i ffurfio mwy o ymosodiad a roddodd y cyfle i’r 4 blaenwr fynd llawer mwy ar y nod, ond roedd hyn hefyd yn golygu ein bod ni’n gadael niwed yn y cefn, gan olygu bod y sgôr ar ddiwedd y chwarter olaf yn 2-2.

Er nad oedd y 10’s wedi ennill y gêm roedd ein MOTD Caio Barlow yn rhagorol o ddechrau i ben. Nid oedd erioed wedi rhoi’r gorau i’r sgôr, gwnaeth yn siŵr ei fod yn sownd i’w safle o ganolwr amddiffynnol ac ni chafodd ei lusgo allan o’i le. Unwaith iddo ennill y bêl yn ôl gan yr ymosodwyr, gwnaeth yn siŵr ei fod yn canfod y pasiad cywir fel y cawsom y cyfle i dorri. Roedd yn ‘lifeline’ go iawn trwy’r gêm ac, os nad oedd am ei bresenoldeb, byddem wedi cydsynio llawer mwy.

Very disappointed in the loss this weekend, especially as we were coming off the back of 5 straight pre season wins with our last loss coming against TNS in early July. Although it was a tough result to take it has given myself a good basis on what we as a team need to focus on to become the best we can be and to also come back stronger and beat Bangor later on in the season.

After finishing the first quarter at 0-0 I believed we were in with a shot of winning the game and increasing our winning streak but Bangor’s quick counters and 1 touch passing was too much for our team to handle in the second and third quarters where Bangor scored 5 of there 7 goals. In the final quarter we switched to a more attacking formation which gave the front 4 a lot more options to get through on goal, but this also meant that we were left vulnerable at the back, meaning the score at the end of the final quarter was 2-2.

Although the 10’s did not win the game our MOTD Caio Barlow was outstanding from beginning to end. He never gave up no matter the score, he made sure he stuck to his position of Defensive Midfielder and never got dragged out of position. Once he’d won the ball back from the oppositions attackers he made sure he found the correct pass so that we had the opportunity to break. He was a real lifeline throughout the game and if it wasn’t for his presence we would’ve conceded a lot more.
Louis

Dan 11 / Under 11’s
Roedd y Bala dan bwysau o’r cychwyn cyntaf. Arweiniodd eistedd yn ddwfn o’r cychwyn i’r 2-0 yn y 5 munud cyntaf, a byddai hyn yn batrwm o sut y byddai Bangor yn ceisio ennill y gêm. Ymladdodd y Bala yn ôl ac roeddent yn fwy tebyg i’r gwrthwynebwyr am y rhan fwyaf o’r chwarter cyntaf. O ganlyniad i wasgu’n uwch ar y cae ar gyfer gweddill y gêm, llwyddodd Llion i gael un o nodau’r Bala yn y trydydd chwarter. Byddai Bangor yn mynd ymlaen i sgorio 4 gol arall sy’n dod o symudiadau gwrth-drafftio cyflym.

Gall Bala gymryd rhai positif allan o’r gêm, gyda Osian, y Man of the Match, yn rhoi perfformiad cadarn yn amddiffyn ac roedd yn gyfrifol am nifer o daciau ffos olaf a oedd yn cadw Bangor rhag cynyddu’r nod.

Bala were under pressure from the very start. Sitting to deep from the start led to the being 2-0 in the first 5 minutes, and this would be a pattern of how Bangor would try to win the game. Bala fought back and were more the equal to there opponents for the most of the first quarter. Pressing higher up the pitch for the rest of the game resulted in Llion getting Bala’s only goal in the third quarter. Bangor would go on to score another 4 goals all coming from quick counterattack moves.

Bala can take some positives out of the game, with Osian, the Man of the Match, giving a solid performance in defence and was responsible for numerous last ditch tackles that kept the Bangor from increasing the goal tally.
Shon Hughes